!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Studieaanbod 2022-2023 Nieuwe Matrix

Studieaanbod 2022 2023 1Gr

Studieaanbod 2022 2023 2Gr

Studieaanbod 2022-2023 Oude organisatie

Studieaanbod 2022 2023 3Gr 56

Studieaanbod 2022 2023 3Gr 7

Technologische Wetenschappen

Met onze richtingen Technologische Wetenschappen (in de tweede graad) en Technologische Wetenschappen & Engineering (derde graad) bereiden we je voor op zowel een ingenieursopleiding (burgerlijk ingenieur, industrieel en handelsingenieur) als op het Toelatingsexamen Arts & Tandarts (TAT).

engineer woman man

TAT GitoHiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Ingenieur (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF). Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in de ingenieurswetenschappen en medische wetenschappen. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende leert men ... beter.

Ingenieur of Arts?

 Wens je een carrière als officier bij Defensie dan ben je met deze opleiding op het juiste adres : polytechnische, sociale en militaire wetenschappen, arts, industrieel ingenieur, piloot. We bereiden je voor op het ingangsexamen van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Klik hier om meer te weten over onze Technologisch Wetenschappen.

Studieaanbod Elektromechanica

Leerlijnen over de graden heen

Richting elektromechanica => Wordt Technologische Wetenschappen (2e graad) en Technologische Wetenschappen & Engineering (3e graad)

Profiel afgestudeerden STEM-doorstroming elektromechanica (STEM-EM):

Na het beëindigen van hun studies zijn de leerlingen in staat om vervolgonderwijs en opleidingen binnen de sector van de elektromechanica aan te vatten. Daarnaast kunnen de leerlingen hun plan trekken in een technische werkomgeving. De opleiding laat namelijk ook toe om, mits wat ervaring, een zelfstandig beroep uit te oefenen. Leerlingen kunnen kanalen aanspreken om informatie op te zoeken. Ze leren analyseren om problemen op te lossen. Ze hebben technische bagage en kunnen de vinger leggen op allerlei technisch problemen. Ze kunnen zelfstandig voorbereiden en methodisch, efficiënt en veilig uitvoeren. Ze leren uitvoeringsgericht werken; ze kunnen technische tekeningen (mechanisch en elektrisch) lezen, interpreteren en opstellen. Andere uitvoeringsaspecten die aan bod komen zijn het verantwoord kiezen en gebruiken van gereedschappen, machines, componenten, kringen en materialen en elementaire kennis verwerven over kwaliteitscontrole.

Doelstellingen automatisatie 5 en 6 STEM-EM

Science,Technology

Het vak automatisatie bestaat uit 4 belangrijke pijlers: pneumatica en hydraulica ,elektropneumatica en PLC-technieken.

In de pneumatica leer je correcte schema’s maken en dit zowel op papier als met behulp van de computer. Je kan met behulp van een schema in de praktijk een pneumatische schakeling maken, maar ook zonder het schema. Deze basisschakelingen bevatten 3/2-ventielen, 4/2-, 5/2 ventielen, en- /of- ventielen. Ook tijdsvertraging, snelheidsregeling, differentiaalventielen komen aan bod. Je leert een methode aan om schakelingen met meerdere cilinders op te stellen – dit op papier en daarna met behulp van de computer en in de praktijk. Ook persluchtverzorging komt aan bod.

In de hydraulica wordt met een cursus gewerkt. Het verschil met de pneumatica wordt aangehaald en gedemonstreerd in de praktijk. De leerlingen maken ook eenvoudige hydraulische schema’s in het labo. Een overzicht van de verschillende componenten (soorten pompen, cilinders, filters, stuurschuiven) wordt besproken.

In de elektropneumatica leer je correcte schema’s maken en dit zowel op papier als met behulp van de computer. Je kan met behulp van een schema in de praktijk een elektropneumatische schakeling maken, maar ook zonder het schema. Je leert een methode aan om schakelingen met meerdere cilinders op te stellen – dit op papier en daarna met behulp van de computer en in de praktijk.

In de module PLC-technieken leer je een Plc-programma schrijven. Dit in de ladder-programmeertaal. Ook fuctieblok-programmering komt aan bod. We gebruiken verschillende PLC’s: van Siemens de Logo, van Moeller de Easy en van Beckhoff een soft PLC.

De Plc’s worden ook geschakeld en eenvoudige programma’s getest in het labo. We maken ook gebruik van verschillende sensoren (magnetische , inductieve, kleurensensoren).

Doelstellingen Sterkteleer 5 STEM-EM

Mathematics, Technology

In het vak sterkteleer leer je meters, millimeters, centimeters door mekaar gebruiken. Je leert formules omvormen en correcte eenheden te gebruiken. De begrippen spanning, elasticiteitsmodulus, rek, lineair traagheidsmoment, polair traagheidsmoment worden geïntroduceerd en kunnen worden berekend. De betekenis van deze begrippen is gekend.

Je leert alles over normaal en tangentiële spanningen; Je kent trek-, druk-, buig- en knikspanningen. Ook de afschuif- en de wringspanning kent geen geheimen meer.

Je maakt oefeningen (zowel varianten op geziene oefeningen als ongeziene oefeningen). Ook op de theorie word je getest.

Tenslotte worden ook dwarskrachten- en momentendiagramma’s gemaakt.

Doelstellingen Computerondersteund ontwerpen 5 en 6 STEM-EM

Engineering

In 5 STEM-EM wordt het programma inventor aangeleerd. De moeilijkheidsgraad van de stukken wordt steeds groter en op het einde van het vijfde kan je eender welk stuk tekenen. Je kan samenstellingen, uitvoeringstekeningen met een correcte bemating en animaties maken.

Er wordt ook ge-3D-print. Bijhorende software wordt uit de doeken gedaan.

In 6 Tem gaan we de mogelijkheden van inventor verder uitdiepen. We gebruiken design-accelerator, frame generator, simulaties van sterkteberekeningen. Iso-passingenstelsel, lassen, tandwielen worden in inventor behandeld.

Er wordt ook aandacht besteed aan Elektrisch tekenen. Hiervoor wordt het programma Autocad Electrical en Autocad mechanical gebruikt. Motorschakelingen, huishoudschakelingen worden getekend in deze programma’s.

Doelstellingen Toegepaste Elektriciteit 5 & 6 STEM-EM:

Science & Technology

De leerlingen leren verschillende soorten wissel- en gelijkstroommotoren kennen met hun specifieke samenstelling, eigenschappen en toepassingen. Ze leren deze motoren schakelen en kunnen de schema’s lezen en maken. Er wordt ook ingegaan op universele -, stappen- en servomotoren, alsook op verschillende aanzetmechanismen die in de praktijk worden gebruikt.

Er wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van verschillende soorten driefase netten en het schakelen van resistieve, inductieve en capacitieve verbruikers. De leerlingen vinden hun weg in typerende formules voor het berekenen van stromen, verliezen, rendementen, vermogen en arbeidsfactor, alsook de maatregelen om deze te verbeteren.

De leerlingen leren verschillende soorten generatoren kennen met hun specifieke samenstelling, eigenschappen en toepassingen. Ze leren deze generatoren aan te sluiten en correct te belasten. Er wordt ook ingegaan op allerlei speciale transformatoren die in de handel verkrijgbaar zijn. De lessen worden aanschouwelijk gemaakt met proefopstellingen en het aanbrengen van praktische en hedendaagse case studies. Dit vak maakt deel uit van de Geïntegreerde proef (GIP).

Doelstellingen Mechanica in 5 STEM-EM

Science, mathematics

In 5 STEM-EM is er theoretische mechanica: krachten, momenten kennen geen geheimen voor de studenten. Dit eerst in 2D, later in 3 dimensies. In 6 STEM-EM komt de industriële mechanica aan bod…

Doelstellingen “Industriële Mechanica” in 6 STEM-EM

Technology, Science

Naast allerlei klassieke op KWS-gebasseerde brandstoffen leren de leerlingen ook de samenstelling en toepassingen van bio-brandstoffen van de 1e, 2e en 3e generatie. Hierbij komt de problematiek aan bod van afvalstoffen/recyclage en raffinage/grondstoffen in “close loop & circular economy”.

Vertrekkende van chemische reacties en algemene begrippen zoals warmtegeleidbaarheid, verbrandingwaardes, warmtehoeveelheid en energie-overdrachten, gaan we dieper in op de dimensionering, opbouw en werking van warmtewisselaars en verbrandingsinstallaties, alsook op de afvoersystemen en neutralisatiekringen om de uitstoot en de energie-efficiëntie van deze systemen te verkleinen, respectievelijk te verhogen. We maken kennis met basiscomponenten (pompen, ventilatoren, compressoren...) en de werking van thermische installaties, zoals centrale verwarmingsinstallaties en reversible warmtepompen voor klimaatregeling.

De leerlingen maken kennis met de opbouw, werking, eigenschappen en toepassingen van moderne interne verbrandingsmotoren alsook met de externe thermische motor (Steerling) die bij co-generatie systemen worden toegepast. Dit vak maakt deel uit van de Geïntegreerde proef (GIP).

Doelstellingen “Duurzame Componenten en Systemen” in 5 & 6 STEM-EM

Technology, Science

De leerlingen leren verschillende soorten componenten of systemen begrijpen die in de handel verkrijgbaar zijn met betrekking tot hedendaagse elektromechanische processen. De analyses richten zich vooral op de hoogvermogenkringen en de werking van IGBTs, MOSfets en Jfets-bruggen van betreffende sytemen. Nadruk wordt ook gelegd op de systeem-opbouw en -architectuur alsook op het gebruik van dactuatoren en sensoren en het belang van terugkoppeling voor kwaliteitscontrole, elementaire artificïele intelligentie in allerlei ‘smart systems’ zoals;

Gestabiliseerde voedingen: Passieve componenten (weerstanden, condensatoren en spoelen) en actieve componenten (transistors, thyristors). Systemen en normen voor netfiltering, databeheer en opslag, EMC richtlijnen, RFID Technologie en interfaces, optische koppelementen en operationele versterkers (OpAmp).

Elektronische motorsturingen; softstarters, frequentieregelaars met tussenkring en choppers voor het gecontroleerd aanlopen, remmen en afregelen van het koppel en draaisnelheid, zonder en met terugkoppeling. Zonder en met recuperatie van rem-energie.

Netgekoppelde generator-installaties op basis van hernieuwbare energie: PV-, wind-installaties en hybride sytemen (Concentrating solar power, CoGen), zonder en met waterstofcellen, zonder en met energie-opslag voorzieningen; lood, nickel, lithium, sodium and flow-batterijen. Stuw-, getijde- en golfkracht centrales, geothermische installaties.

Noodgroepen en UPS beveiligingen; statische en rotatieve systemen, zonder en met bijkomende functies zoals arbeidsfactorverbeteringen, common mode en differentiatie netfiltering, line-interactive and double-conversion systemen. Dit vak maakt deel uit van de Geïntegreerde proef (GIP).

Doelstellingen van de Geïntegreerde proef 6 STEM-EM (GIP)

Science,Technology, Engineering and mathematics

De GIP is een realiteitsgebonden project. De leerling zal ontwerpen opstellen en uitwerken, alsook de kwaliteit controleren en indien nodig bijsturen. Meestal wordt de GIP gerealiseerd met een groep, waarbij samenwerken dan zeer belangrijk is. Naast de praktische realisatie bestaat de GIP opdracht ook uit (1) het opstellen en bijhouden van een dossier dat de theoretische onderbouw vormt:

 • fysische wetmatigheden onderzoeken en wetenschappellijk onderbouwen (proefverslagen)

 • analyse en tekeningen van constructies elektrische, hydraulische en/of pneumatische kringen

en (2) het mondelinge toelichten van het gepresteerde werk.

 • Het totale EM-proces documenteren door te demonstreren en gegevens te selecteren

 • Aantonen gepast te kunnen omgaan met meettoestellen en hoe te rapporteren

Inhoudelijk is de opdracht in lijn met de doelstellingen van de deelnemende vakken maar bijkomend wordt ook specifieke aandacht besteed aan veiligheid, preventie en milieu bewust handelen.

Sportwetenschappen

Met onze richting Sportwetenschappen (we starten nu in de tweede graad) bereiden we je voornamelijk voor op academische bachelors als Wetenschappen (Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, en last but not least Bewegings- en revalidatiewetenschappen.

lopen 3Hiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kine (LOK) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en de Erasmushogeschool Brussel. Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in deze disciplines. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende beweegt men beter.

 

Klik hier om meer te weten over onze Sportwetenschappen.

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.


In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door

 • Doorstroom (voorbereiding ingenieurswetenschappen en TAT*): "Technologische Wetenschappen" (2e graad) en
  "Technologische Wetenschappen & Engineering" (3e graad)
 • Dubbele finaliteit (voorbereiding professionele bachelor of arbeidsmarkt): "Elektromechanische Technieken (2e en 3e graad)"

Derde graad

* TAT : Toelatingsexamen Arts en Tandarts (en later dierenarts).

A-stroom

De eerste graad A-stroom in iedere school heeft dezelfde eindtermen, waarbij een school deze aan haar pedagogisch project aanpast. De school kan in 2A een of meerdere basisopties inrichten.

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

In 2A hebben we drie basisopties van vijf uur :

 • STEM & Sport Wetenschappen
 • STEM Technieken
 • Kunst & Creatie

Links naar  1A en 2A

B-Stroom

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

 In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek .

Links naar 1B en 2B

leerlingen aan bord

Kunst & Creatie (A)

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit) en Decor & Etalage (finaliteit Arbeidsmarkt)imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Grafische Technieken

In de tweede graad Grafische media krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten zoals logo’s, posters, websites (webdesign)…

grafi 01

Elektromechanische Technieken

In de opleiding Elektromechanische technieken ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden. Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

Contacteer ons

02 687 84 19